The Better Travel Co

info@thebettertravel.co / +383 44 10 30 50

Efektive që nga 1 Qershori, 2020

The Better Travel Co.

Termat dhe Kushtet e Përgjithshme

The Better Travel Co. është kompani me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në vitin 2019 në Republikën e Kosovës. The Better Travel Co. ofron shërbime të transportit rrugorë të udhëtarëve. Kushtet dhe afatet e mëposhtme janë efektive nga 1 qershor të vitit 2020 dhe aplikohen për të gjithë pasagjerët që udhëtojnë me çfarëdo lloj transporti të siguruar nga Better Travel Co, përfshirë në të gjitha territoret dhe vendet(shtetet) ku ofrohen shërbime transporti dhe në të gjitha pikat e shitjes dhe automjetet që i përkasin kompanisë.

1. Ligji dhe pëlqimi i zbatueshëm

1.1. Termat dhe Kushtet e Përgjithshme do të zbatohen së bashku me legjislacionin përkatës, në lidhje me shërbimet e transportit rrugor të udhëtarëve të Republikës së Kosovës.

1.2. Udhëtimi me The Better Travel Co. varet nga pëlqimi i pasagjerëve për termet dhe kushtet e përgjithshme. Pëlqimi i pasagjerit pranohet kur pasagjeri blen biletën. Në rast se pasagjeri merr biletën fizikisht, pëlqimi pranohet kur pasagjeri kërkon të drejtën e transportit duke hipur në automjet.

2. Të drejtat dhe detyrimet e transportuesit

2.1 The Better Travel Co. do të ushtrojë shërbimet e saj të transportit të pasagjerëve në përputhje me ligjet, rregullat dhe statutet e brendshme të kompanisë.

2.2 2.2. The Better Travel Co. siguron transportin në mënyrë cilësore dhe në kohën e duhur nga stacioni i nisjes për në stacionin e destinuar, të cilat specifikohen në biletën e pasagjerëve.

2.3 The Better Travel Co. do të ofrojë pajisje shtesë, sipas nevojës, duke përfshirë zgjedhjen e ulëseve, kondicioner, ëi-fi, ushqim dhe pije freskuese, bagazhe shtesë dhe USB porta për karikim të pajisjeve. The Better Travel Co. do të aplikojë tarifa shtesë për pajisje të tilla kur është e nevojshme. Kur përdoren automjete zëvendësues, këto shërbime shtesë nuk mund të garantohen.

2.4 The Better Travel Co. mund të pajis automjetet me një sistem monitorimi kamerash brenda dhe jashtë automjetit, në mënyrë që të përmirësojnë sigurinë dhe cilësinë e shërbimeve. Me blerjen e biletës ose hipjes në automjet, pasagjeri pranon këtë fakt dhe jep pëlqimin për këtë monitorim.

2.5 The Better Travel Co. rezervon të drejtën për ndryshime në oraret, përdorimin e automjeteve zëvendësues dhe ndryshimin e ulëseve sipas nevojës. Nëse orari ndryshohet, pasagjeri ka të drejtë për kompensim të pjesshëm ose të plotë të biletës, kur nuk është e mundur përdorimi i plotë i biletës.

2.6 The Better Travel Co. do të sigurojë një shërbim mbështetës, ku pasagjerët mund të kërkojnë informacion ose kanë kërkesa sipas nevojës.

2.7 The Better Travel Co. mund të ofrojnë zbritje speciale dhe zbritje si pjesë e ofertave promovuese. Ulje speciale mund të aplikohen për pasagjerët që udhëtojnë shpesh.

2.8 The Better Travel Co. do të jetë në përputhje me standardet e sigurisë së transportit, duke përfshirë ofrimin e trajnimeve për stafin dhe drejtuesit, inspektimin e automjeteve dhe disponueshmërinë e mjeteve për t'u përgjigjur në situata emergjente.

3. Të drejtat dhe detyrimet e pasagjerit

3.1 Duke dhënë pëlqimin me rastin e blerjes së biletës ose në momentin e hipjes në automjet, pasagjeri pranon të respektojë rregullat e transportit, termet dhe kushtet e përgjithshme.

3.2 Pasagjeri pranon të paguajë çmimin e shërbimeve të transportit, përfshirë pagesën shtesë për shërbime shtesë sipas tarifës së përcaktuar nga The Better Travel Co.

3.3 Pasagjeri është i detyruar të paraqesë një dokument të vlefshëm identifikimi (të tillë si pasaporta, letërnjoftimi, patenta e shoferit) për qëllime të hipjes në automjete dhe udhëtim ndërkombëtar. Të dhënat në dokumentin e identifikimit duhet të korrespondojnë me të dhënat në biletën e pasagjerëve. Në rast se një pasagjer ka blerë një biletë dhe nuk paraqet një dokument identifikimi të vlefshëm, The Better Travel Co. mund të mos e pranojë atë për të hipur në transport dhe pasagjeri nuk ka të drejtë për rimbursim.

3.4 Për udhëtimin ndër-shtetëror, pasagjeri është përgjegjës për sjelljen e një dokumenti të vlefshëm identifikimi dhe sigurimin e pasagjerit të lejuar hyrjen në vendet e transitit ose destinacionin përfundimtar. Në rast se një pasagjer nuk lejohet të kalojë një vend transit ose destinacionin e fundit, pasagjeri pranon të zbarkoj nga automjeti dhe nuk ka të drejtë për rimbursimit.

3.5 Çdo pasagjer është personalisht përgjegjës për respektimin e pasaportave dhe rregullave doganore dhe rregulloreve të vendeve të transitit ose destinacionit dhe është i detyruar të doganojë dhe respektoj rregullat e tjera administrative që lidhen me bagazhet. Pasagjeri është i detyruar të paguajë transportuesit shpenzimet e bëra ndaj transportuesit si rezultat i pasagjerit që nuk i respekton rregulloret.

3.6 Duke blerë biletën në internet ose fizikisht, klienti pajtohet që të sigurojë informacione personale duke përfshirë emrin, mbiemrin, moshën, gjininë, postën elektronike, numrin e telefonit, informacione bankare ose informacione të tjera të rëndësishme për udhëtim. Pasagjeri pajtohet që t'i japë të dhëna personale kompanisë The Better Travel Co. për përpunimin e të dhënave dhe qëllimet e udhëtimit.

3.7 Pasagjeri është përgjegjës për të kontrolluar vendin e nisjes dhe kohën e udhëtimit. Pasagjeri është i detyruar të arrijë të paktën 15 minuta para kohës së nisjes të specifikuar në biletë. Ardhjet dhe nisjet e paraqitura në orare dhe në bileta gjithmonë janë në orët lokale.

3.8 Nëse pasagjeri nuk është i pranishëm për nisje ose humbet nisjen, pasagjeri nuk ka të drejtë për ndonjë kthim. Pasagjeri nuk ka të drejtë në kompensim nëse ai / ajo nuk është transportuar në kohë.

3.9 Pasagjeri është i detyruar të mbajë rripat e sigurimit të tyre te fiksuar gjatë gjithë udhëtimit. Në rast të udhëtimit me fëmijë, kujdestari është përgjegjës për fiksimin e rripit të sigurimit të fëmijës dhe sigurimin që fëmija e mban të fiksuar gjatë kohëzgjatjes së udhëtimit sipas nevojës.

4. Aktet dhe sjelljet e ndaluara

4.1 Çdo krim i kryer nga një pasagjer përpara, gjatë ose pas përdorimit të shërbimeve të transportit të kompanisë The Better Travel Co. do të trajtohet si çdo krim i kryer kudo.

4.2 Çdo krim i kryer nga udhëtarët në Republikën e Kosovës do të trajtohet në përputhje me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

4.3 Transporti i objekteve të rrezikshme siç janë armët, armët e zjarrit, eksplozivët, ndezësit, materialet ose mjetet e tjera të rrezikshme ose dehëse, është rreptësishtë e ndaluar.

4.4 Sjellja kriminale siç është sulmi, vjedhja e pasurisë(gjësendeve), dhuna ndaj të tjerëve, sjellja çrregulluese dhe përdorimi i paligjshëm ose transportimi i drogës janë rreptësishtë të ndaluara.

4.5 The Better Travel Co. menjëherë do t'i raportojë aktet e tilla autoriteteve përkatëse të zbatimit të ligjit. Përveç dënimeve të mundshme civile dhe penale, shkelësit e secilës mund të jenë subjekt i mohimit të menjëhershëm të shërbimit, pezullimit të privilegjit për të hyrë ose përdorur pronat e kalimit ose të dyja.

4.6 Pasagjeri pajtohet që The Better Travel Co. nuk do të mban përgjegjësi për ndonjë veprim të paligjshëm të kryer nga pasagjeri. Çdo dënim dhe gjobë në lidhje me sjelljen e shkelësit duhet të paguhet nga shkelësi.

4.7 Pasagjerët mund të përjashtohen nga transporti nëse vijnë në automjet nën ndikimin e alkoolit, narkotikëve ose substancave të tjera psikotrope; dhe / ose nëse ato:

§ pini duhan, pini sasi të tepërt të alkoolit ose përdorni lëndë narkotike ose substanca të tjera psikotrope në automjet

§ silleni në mënyrë të zhurmshme, vendosni muzikë të zhurmshme, përdorni teknologjinë audiovizuale me zhurmë ose shqetësoni pasagjerët e tjerë

§ ndotjen e udhëtarëve të tjerë ose automjetit, pajisjet për pasagjerët me rrobat ose sjelljen e tij / saj

§ Pasagjeri i cili përjashtohet nga automjeti nuk ka të drejtë për ndonjë rimbursim.

5. Bagazhet dhe gjësendet personale

5.1 Miratimi paraprak nga The Better Travel Co. kërkohet për çdo bagazh shtesë. Pasagjeri duhet të paguajë çdo bagazh shtesë në përputhje me tarifat e përcaktuara nga The Better Travel Co.

5.2 Pasagjerët janë të detyruar të informojnë shoferin për të gjitha bagazhet që duan të vendosin në pjesën e bagazhit dhe të paraqesin një provë të pagesës së tarifës për transportin e bagazheve.

5.3 Bagazhi do të vendoset nën ulëse, mbi ulëse në hapsirën për bagazhe ose ngjitur me këmbët e pasagjerit. Gjatë hyrjes, transportit dhe daljes, pasagjerët janë individualisht përgjegjës për sigurinë e bagazheve dhe sendeve personale.

5.4 Në rast humbjeje ose vjedhjeje, pasagjerët menjëherë mund ta raportojnë rastin tek The Better Travel Co. Shërbimi mbështetës do të ndihmojë pasagjerin në gjetjen e bagazheve dhe sendeve personale. The Better Travel Co. nuk është përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të bagazhit të transportuar.

6. Reagimi ndaj pandemisë Covid-19

6.1 Në përgjigje të pandemisë Covid-19, The Better Travel Co. do të marrë masa paraprake për mbrojtjen e shëndetit publik gjatë udhëtimit. Kjo mund të përfshijë dezinfektimin e automjeteve, dorezat e dyerve, ulëset dhe sigurimin e pajisjeve mbrojtëse personale, duke përfshirë dezinfektuesit. Termometrat mund të përdoren për të kontrolluar temperaturën e pasagjerëve. Për aq sa është e nevojshme, masa të tilla mund të llogariten në vlerën e biletave.

6.2 Pasagjerët janë përgjegjës për të udhëtuar me kujdes, duke respektuar masat e distancimit shoqëror, për të mbrojtur veten e tyre dhe pasagjerët e tjerë dhe ekuipazhin gjatë udhëtimit. Pasagjerët do të ndalohen nga udhëtimi pasi të kenë simptoma të Covid-19 (ethe, kollitje, temperaturë) dhe bileta e tyre do të rimbursohet.

6.3 The Better Travel Co nuk mban përgjegjësi për çdo çështje shëndetësore ose mjekësore me të cilën pasagjerët mund të përballen si rezultat i udhëtimit me kompaninë The Better Travel Co.

7. Kafshët dhe kafshët shtëpiake

7.1 Pasagjerëve mund të lejohen të transportojnë kafshë shtëpiake (qen, mace). The Better Travel Co. mund të ju kërkojë pagesë shtesë për udhëtime të tilla.

7.2 Pasagjerët që planifikojnë të udhëtojnë me kafshët shtëpiake duhet të informojnë The Better Travel Co. përpara se të blini biletën dhe duhet të marrin miratimin paraprak nga The Better Travel Co.

7.3 Kafshët shtëpiake mund të transportohen vetëm kur vendosen në mënyrë të sigurt në kuti, kafaze ose çanta rezistente ndaj ujit. Pasagjeri është i detyruar të sigurojë që kafsha të mos dëmtojë automjetin ose të rrezikojë pasagjerët e tjerë.

8. Përjashtimi nga përgjegjësia

8.1 Pasagjeri e kupton që transporti në çfarëdo forme, automjeti ose transport rrugor mbart me vete rreziqe të lëndimit personal, dëmtimit ose humbjes së jetës që mund të rezultojë nga aksidente trafiku ose forcë madhore. Pasagjeri pranon të udhëtojë me rrezikun e tij dhe pranon që The Better Travel Co. nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëmtim, lëndime ose humbje të mundshme të mundshme të jetës.

8.2 Nëse nuk parashikohet ndryshe në ligj, asnjë kërkesë civile ose penale nuk mund të ngrihet kundër stafit, shoferëve, menaxhmentit ose pronarëve të kompanisë The Better Travel Co. ose subjektit të The Better Travel Co. ne vetevete, për ndonjë lëndim potencial, dëmtim apo edhe humbje jete si rezultat i udhëtimeve me kompaninë The Better Travel Co.

8.3 The Better Travel Co nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dështim ose vonesë në kryerjen e shërbimit nëse dështimi ose vonesa e tillë është për shkak, tërësisht ose pjesërisht, për ndonjë shkak çfarëdo që tejkalon kontrollin e tij, duke përfshirë por jo të kufizuar në forcëat madhore, rrufeja, tërmetet, ciklonet, përmbytjet, rrëshqitjet e dherave, stuhitë, shpërthimet, zjarret dhe çdo fatkeqësi natyrore, aktet e luftës, aktet e armiqve publik, terrorizmi, çrregullimi publik, trazirat, trazira civile, dëmtimet me qëllim të keq, vandalizmi, sabotimi dhe revolucioni, shpërthimet dhe aksidentet bërthamore, greva, mosmarrëveshje pune dhe shqetësime të tjera industriale, çdo mbyllje rrugësh ose bllokim rrugësh, çdo karantinë ose kufizim doganor, çdo ndërprerje e furnizimit me energji elektrike ose mungesë e karburantit ose ndonjë aksident, përplasje ose prishje e një automjeti, makinerie ose pajisje.

9. Juridiksioni

9.1 Çdo mosmarrëveshje që vjen nga zbatimi i termeve dhe kushteve të përgjithshme zgjidhet në Prishtinë, Republika e Kosovës, në përputhje me ligjin e Kosovës.